Elkarte bat sortzeko, gutxienez hiru pertsonen arteko berariazko adostasuna beharrezkoa da. Pertsona hauek (fisikoak zein juridikoak) interes orokorreko eta irabazi-asmorik gabeko proiektua behar dute, eta ezagutzak, baliabideak eta ekintzak partekatzeko konpromisoa hartu beharko dute xede lizitoak, komunak, interes orokorrekoak edo banakakoak lortzeko. Bestalde, erakundearen funtzionamendua zuzenduko duten Estatutuak idatzi beharko dituzte. Adostasun edo hitzarmen hau fundatze-akta baten bidez formalizatuko da, eta momentu horretatik aurrera, erakundeak bere nortasun juridikoa eta ekiteko gaitasun osoa hartuko ditu. Ezinbestekoa da dagokion erregistroan izena ematea.

Horren aurretik, hiru pertsona hauek (edo gehiago) entitateak izango duen forma juridikoa erabaki beharko dute: elkartea, fundazioa, kirol kluba, gazte elkartea… Eta lurralde-esparrua zehaztu (estatu-mailakoa edo forala); izan ere, horren arabera erregistro batera ala bestera jo beharko dute (autonomikoa edo estatukoa).

Nafarroako Gobernuko erregistroan izen-ematea. Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Behin Estatutuak idatzita daudela, eta fundatze-akta onartuta, honako dokumentazioa aurkeztu beharko dute erregistro administratibo batean, eta izen-ematea elkarteen erregistro batean eskatu (Carlos IIIa, 2, behea, Iruñea):

  1. Eskabide orokorra, sinatua. Eskabidean elkartearen izena, helbidea eta harremanetarako datuak adieraziko dira, bai eta eskabidearekin batera aurkeztutako agirien zerrenda ere.
  2. Erregistro Orokor Elektronikoaren bidez dokumentuen kopia eskaneatuak aurkezten badira, digitalki sinatutako ziurtagiria ere eman beharko da. Ziurtagiri hori sinatu beharko du elkartean ahalmen hori duenak (eskuarki, idazkariak), edo lehendakariak, elkartearen ordezkari gisa. Bertan adierazi beharko da (sinatzen duenaren erantzukizunpean) aurkeztutako dokumentuak elkartearen esku dauden jatorrizkoen kopia zehatzak direla.
  3. Eraketaren akta, martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoaren 6.1 artikuluan ezarritako edukiarekin, fundatzaile guztiek edo haien ordezkariek sinatua.
  4. Estatutuak, martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoaren 7. artikuluan ezarritako edukiarekin.
  1. Inskripzio-tasaren ordainketa-gutuna.
  2. Sustatzaile gisa edo ordezkari gisa parte hartzen duten pertsona fisikoek beren nortasuna frogatu beharko dute. Horretarako, adierazi beharko dituzte izen-abizenak, nazionalitatea, helbidea eta nortasunaren legezko agiriaren zenbakia, agiriaren kopiarekin batera, edo administrazioak datuak egiaztatu ahal izateko baimena emanen dute, aktan adierazita, eskabidean edo hari erantsitako beste edozein dokumentutan.
  3. Sustatzaileak baldin badira 14 urtetik gorako adingabe emantzipatu gabeak, beren gaitasuna ordezten duen pertsonaren baimena egiaztatzen duen agiria erantsiko dute, eta bien nortasunaren legezko agirien fotokopiak aurkeztuko dituzte, soilik kontsulta eta egiaztapen baimena sinatu ez badute.
  4. Sustatzaileak pertsona juridikoak baldin badira, gehituko dute haien ordezkaritza duen pertsona fisikoaren erantzukizunpeko adierazpena, non identifikatuko baita pertsona juridikoa eta egiaztatuko elkartea eratzeko duen borondatea.
  5. Elkartearen egoitza edo helbide soziala ez bada pertsona sustatzaileetako baten jabetzakoa, lehendakariak sinatutako erantzukizunpeko adierazpena aurkeztuko da, non adieraziko baita elkarteak higiezin hori egoitza gisara erabiltzeko zuzenbidean askietsitako titulua baduela.

Lotura interesgarriak

Zalantzarik baduzu, hauek dira harremanetan jartzeko bideak:

 • Aholkularitza Juridikoa:  doako udal zerbitzua da, eta informazioa, orientazioa, aholkuak, prestakuntza eta trebakuntza eskaintzen ditu partaidetza eta asoziazionismoarekin zerikusia duten gaietan. Kontsultak aurrez aurre, telefonoz edo posta elektronikoz egin ditzakezu. Ezinbestekoa hitzordua aldez aurretik eskatzea:
 • Elkarteen, Fundazioen eta Lanbide Elkargoen Bulegoa: